FIT DOBROTY 2017 pravidla

FIT DOBROTY 2017 pravidla

Pravidla propagační akce pro školní kolektivy
„FIT DOBROTY Z NAŠEHO KRAJE“

Soutěž FIT DOBROTY byla ukončena dne 20. 11. 2017.

Seznam vítězných škol najdete v prolinku ZDE. Výhercům gratulujeme!
Vybrané práce budeme průběžně zveřejňovat v záložce recepty.

Základní údaje
Propagační akce FIT DOBROTY Z NAŠEHO KRAJE (dále jen akce) probíhá na území České republiky od 1. 10. 2017 0:00 do 20. 11. 2017 23:59. Akci pořádá LAKTEA, o.p.s., se sídlem Krajní 680, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika, IČ: 250 77 333 (dále jen pořadatel).

Podmínky účasti
Akce je určena pro kolektivy žáků (tj. minimálně 2 osoby, dále např. celá třída, skupinky žáků, školní klub vaření, školní družina atd. … dále jen kolektiv) navštěvující školní zařízení v rámci základního vzdělávání (tj. věk žáků cca 6–15 let).
Podmínkou zařazení do soutěže je odeslání přihlášky a soutěžní práce do 20. 11. 2017 23:59 (pozn. původní termín 11. 11. byl prodloužen do 20. 11.)
Každý se může zúčastnit jen jednou – tj. v rámci jednoho pracovního kolektivu.

Propagace akce
Školy obdrží před zahájením akce e-mailem zásilku s informačními materiály: informační dopis a plakát k vytištění a vyvěšení/distribuci ve škole, k umístění na web stránky školy.
Souhlasí-li ředitel(ka) školy s konáním a pravidly akce, umístí dodané materiály v prostorách školy po dobu konání akce a informuje učitele, žáky o akci.
Jakékoliv dotazy k akci zodpovídá pořadatel na bezplatné telefonní lince: 800 100 525, a to po celou dobu konání akce.
Veškeré informace, oficiální pravidla v platné verzi (s případnými změnami a úpravami), jsou k dispozici na www.fitkonto.cz/soutez, a to minimálně do 30. 06. 2018.
Zveřejnění vybraných FIT DOBROT po skončení soutěže v záložce Recepty – vybere pořadatel.

Cíle akce
Probudit v žácích zájem o problematiku lokálních potravin a produktů, zajímat se, dohledat si, jaké jsou typické potraviny – ať už základní jako např. meruňky, okurky, cukrová řepa, pohanka, borůvky…. tak produkty potravinářské výroby typické pro region, ve kterém žijí.
Zamyslet se nad výhodami konzumace místních produktů jak z pohledu ekologie, podpory regionu, tak i kvality potravin. (více v článku ZDE)
Z vytipované potraviny připravit FIT DOBROTU – tj. zařadit vybraný lokální potravinu do zdravého receptu a ten porotě představit. Více také v bodu 9 – kritéria hodnocení.
Komunikace v rámci soutěžního kolektivu – schopnost domluvit se, spolupracovat a také následná prezentace – odůvodnění, proč kolektiv vybral danou potravinu a jaký recept připravil.
Rozvíjení kreativity nejen z pohledu použitých lokálních surovin, ale také servírování a fotodokumentace soutěžní práce.

Co je FIT DOBROTA – co mají kolektivy vytvořit a odevzdat? 
Kolektivy vyberou zajímavou lokální potravinu a připraví s jejím použitím recept – ať už tradiční, tak moderní s přihlédnutím k novým výživovým doporučením. V úvodním slovu představí jak vybranou potravinu, tak vlastní recept a odůvodním použití dalších složek a okomentují výsledek. Suroviny, pracovní postup i výslednou práci nafotí a připraví k fotkám krátký komentář. Do soutěže odešlou elektronickou přihlášku, která obsahuje následující povinné údaje:

Škola – výběr z nabídky na liště
Název kolektivu
Počet členů kolektivu
Patron kolektivu (např. třídní učitel, učitel rodinné výchovy, učitel výchovy ke zdraví, družinářka, paní kuchařka, rodič, prarodič…)
Jméno
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Název FIT DOBROTY
Pro kolik porcí je recept určen
Suroviny doporučeno v gramech a ml (u tekutin), každá surovina na další řádek, oddělujte jednotlivé suroviny entrem
Pracovní postup přípravy
Komentář – jaká místí potravina a proč, komentář k receptu
Souhlas s poskytnutím licence k umístění fotek a videa na www.fitkonto.cz, souhlas se zpracováním osobních údajů
Foto seriál – minimálně 4 a maximálně 20 fotografií a komentář k nim


Pořadatel zašle po doručení správně vyplněné přihlášky potvrzující e-mail na kontakt patrona – potvrzení o přijetí práce do soutěže

O co se hraje?
Kolektiv odborné poroty (níže) vybere 20 nejzajímavějších prací z přihlášek doručených do 20. 11. 2017, které odmění následujícím souborem dárků:
Sada nerezových hrnců do školní kuchyňky/klubu - 3.999,- Kč


Dárková sada pomůcek do školní kuchyňky/klubu značky TESCOMA – sada kořenek a chňapky v hodnotě Kč 1000,-


Pro každého člena kolektivu – otvírák láhví smilík


Pro každého patrona - čajová konvice TEO 1,25 l


10 nejlepších odměníme navíc dárkovým šekem na 3 000,- Kč od LAKTEA, o.p.s., (jako poděkování za podporu akce ve škole)

Kdo bude soutěžní práce hodnotit?
Přihlášené práce bude hodnotit porota ve složení:

Olaf Deutsch - Ministerstvo zemědělství ČR 
Lukáš Jandus – Tescoma - zástupce partnera soutěže
Ing. Radka Krejčová – poradce pro výživu a trenér fitness
Rostislav Sládek – kreativní zpracování a fotografie
Simona Tvrdíková – za pořadatele – LAKTEA, o.p.s.
Michal Němec – za pořadatele – LAKTEA, o.p.s.
Mgr. Jaroslava Marková – novinářka

Jaká jsou kritéria pro hodnocení?
Použití zajímavé a typické potraviny z daného regionu, způsob její prezentace a zařazení do receptu – v úvodním slovu uvítáme širší představení jak místní potraviny, tak zdůvodnění, proč právě ta a proč kolektiv vybral daný recept – vysvětlení dalších složek nebo zajímavého způsobu přípravy.
Kreativita, estetický dojem – pracovní pomůcky, naaranžování – suroviny, připravené polotovary, finální produkt.
Slovní komentář – obsah a forma pracovního postupu, komentář k fotografiím.

Oznámení výherců a předání výher?
Porota vybere 20 nejzajímavějších prezentací FIT DOBROT a vítězné kolektivy uvede na stránkách www.fitkonto.cz/soutěž a to do 12. 12. 2017
Vítězným kolektivům a školám bude výhra oznámena písemně (e-mailem dle údajů uvedených v přihlášce)
Předání výher proběhne buď osobně spolu se zástupci partnerů v prostorách školy, nebo budou rozeslány poštou. Nejpozději však do 31. 12. 2017.
Pravidla příspěvků (fotografií, videí, receptů a dalších)
Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při pořizování příspěvků neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.
Patron vždy ručí za to, že soutěžící z jeho kolektivu je jediným autorem jím vloženého příspěvku a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob (zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl v příspěvku zachycených či užitých, včetně hudby) ani jiné zákonné podmínky. Před vložením příspěvku je patron povinen si ověřit, že s jeho užitím v soutěži vědomě souhlasily všechny takové třetí osoby, seznámené s pravidla této soutěže, a musí být připraven tento souhlas na výzvu pořadatele doložit. Autor souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím vložený příspěvek bude zveřejněn na internetu v souvislosti se soutěží. Autor též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může např. na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.


Osobní údaje
Vstupem do soutěže vyjadřuje patron souhlas, aby jeho jméno bylo zveřejněno v případě výhry a dále, aby pořadatel po dobu dvou let od začátku soutěže zpracovával jím sdělené či zpřístupněné osobní údaje, zejména jméno, příjmení, E-mail a telefonní číslo, a to pro pořádání této souitěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

Práva pořadatele
Pořadatel neodpovídá za škody, za ztráty vzniklé při přepravě ani za případné vady doručených výher z důvodů spočívajících na straně České pošty a jiných doručovacích společností.
Odpovědnost pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku s tím, že výherce má vždy právo jen na výměnu věci, popř. její nahrazení jinou věcí.
Pořadatel si vyhrazuje právo jakkoli změnit pravidla akce, zkrátit či odvolat akci, a to v průběhu celého jejího konání.
V případě neshod má pořadatel právo konečného rozhodnutí.
Vymáhání výher či účasti v akci právní cestou je vyloučeno.
Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

V Jesenici dne 25. 9. 2017

Články <= =>
FIT DOBROTY 2017 pravidlaFIT DOBROTY 2017 pravidla

Pravidla soutěže pro školní kolektivy - FIT DOBROTY z našeho kraje 2017...
Podzim v zahraděPodzim v zahradě

Malí zahradníci se na podzim ze zahrádky radují! Nastává SKLIZEŇ, užíváme si podzimních barev, tvarů i vůní.....
Proč vybírat ty naše...Proč vybírat ty naše...

Také vás zaskočilo, že některé potraviny, zelenina či ovoce, které u nás pěstujeme a kterým se u nás daří, putuje na regály o...
Zavařujeme řepuZavařujeme řepu

...
Soutěž FIT DOBROTYSoutěž FIT DOBROTY

Na podzim 2017 uspořádala LAKTEA, o.p.s., soutěž FIT DOBROTY. Hlavním cílem bylo probudit v žácích zájem o problematiku lokálníc...
Prosincový výlet do HortimuProsincový výlet do Hortimu

5. prosince 2017 se na exkurzi do firmy Hortim vydali žáci ze základní školy v Nikolčicích...
Exkurze v Toulcově dvoře Exkurze v Toulcově dvoře

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 se na exkurzi do střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr vypravili žáci Základní školy Jakutská v Praze...
Polévka z červené čočkyPolévka z červené čočky

Červená čočka má velmi jemnou chuť, používá se jako příloha, přidává se do salátů a je výborným základem polévek...
Mexický hrnecMexický hrnec

Tato zeleninová polévka s hovězím masem a fazolemi vychází z klasického mexického receptu na „chilli con carne“. Je trochu jiná...
Italská tomatová polévkaItalská tomatová polévka

Italská tomatová polévka se od naší rajské polévky výrazně liší. Není tak sladká a není v ní žádná zavářka. Nicméně i...
Hrachová polévkaHrachová polévka

Mezi luštěninovými polévkami zaujímá klasická hrachovka jednoznačně první místo. Mají ji rádi děti i dospělí...
Francouzská cibulačkaFrancouzská cibulačka

Tradiční francouzská cibulačka je vyhlášená prakticky na celém světě. A uvařit si ji můžeš i ty!...
Dýňová polévkaDýňová polévka

Víte, že z dýní se vyrábějí nejen úžasné ozdoby na Halloween, ale také se z nich vaří vynikající polévka?...
Drožďová polévkaDrožďová polévka

Polévka z droždí většinu lidí moc neláká, ale kdo ji jednou ochutná, zařadí tuto polévku do svého stálého kuchařského reper...
Česnekový krémČesnekový krém

Luxusnější varianta obyčejné česnečky – česnekový krém – se ve vybraných restauracích stala doslova hitem. Není divu: chut...
Česká bramboračkaČeská bramboračka

Českou bramboračku nenahradí žádná z drahých polévek, kterými se chlubí kuchaři světových jmen. Nádherně voní a báječně c...
Exkurze v HortimuExkurze v Hortimu

24. října 2017 se na ekurzi do firmy Hortim vydali žáci ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno...
Výlet na farmu KozodojVýlet na farmu Kozodoj

26.6.2017 se na farmu Kozodoj vypravili žáci druhého stupně Základní školy Pernink...
Návštěva Dýňového světaNávštěva Dýňového světa

6. 10. 2017 se do Dýňového světa vypravili žádi Základní školy v Čáslavi...
Výlet do světa dýníVýlet do světa dýní

Začátkem října 2017 se žáci Přípravné třídy a 4.A Základní školy v Havlíčkově Brodě vypravili do království plného dýn...
Výherci v soutěži Kouzelné VánoceVýherci v soutěži Kouzelné Vánoce

Zde najdete přehled výherců v soutěži Kouzelné Vánoce...
Výhry v soutěži Kouzelné VánoceVýhry v soutěži Kouzelné Vánoce

Zde najdete přehled výher v jednotlivých týdnech v soutěži Kouzelné Vánoce včetně obrázků...
Pravidla soutěže Kouzelné VánocePravidla soutěže Kouzelné Vánoce

Pravidla soutěže a přehled výher Kouzelné Vánoce 2017...
Exkurze do sadůExkurze do sadů

21. 9. 2017 se na exkurzi do Ekofruktu vydali žáci Střední školy a Základní školy Beroun...
Výlet do Pohankového mlýnaVýlet do Pohankového mlýna

Ve čtvrtek 16.června 2017 se na návštěvu Pohankového mlýna Šmajstrla vypravily děti ze Základní školy Bernartice...
FazoleFazole

Fazole jsou semena rostliny zvané fazol – známo je asi 50 druhů fazolů, některé se pěstují jako luštěnina po celém světě.....
Hrách a hrachové luskyHrách a hrachové lusky

Hrách setý se pěstuje zejména kvůli semenům, a to nejen na polích, ale také na zahrádkách, a tak jsi možná už hrášek měl/a m...
CizrnaCizrna

Cizrna patří k nejvýznamnějším luštěninám, říká se jí také římský hrách. Její semena jsou kulovitá, připomínají menš...
ČočkaČočka

V mnoha částech světa je čočka důležitou součástí stravy. Drobná semena jsou bohatá na bílkoviny, vitaminy, minerální látky...
SójaSója

Mezi luštěninami má výsadní postavení a i u nás se stala velmi oblíbenou potravinou.....

O projektu, kontakty

Fitkonto.cz provozuje Laktea, o.p.s., realizátor programů Ovoce do škol a Školní mléko v rámci ČR. Věnujeme se tématům – zdravá výživa, příprava školních svačin, zdraví, pohyb, sport. Pro děti je zde připraven hravý nástroj pro zaznamenávání pohybových aktivit, váhy a výšky, skladby jídelníčku - MOJE FIT KONTO a databáze výrobců potravin na regionální bázi, kteří se nebrání formátu š...
Číst dále...

Ministerstvo zemědělství
Tento projekt je podpořen dotací
poskytnutou Ministerstvem zemědělství.
Potravinářská komora České republikyLAKTEA, o.p.s. Ovoce a zelenina do školLaktea o.p.s. - Školní mlékoFitBeeEnduraining
Česká technologická platforma pro potravinyAuthorStabilo
Víš co jíš teensTetra PakSparkysUHUTESCOMA
Informační centrum bezpečnosti potravinHortimBI ZONES, s.r.o.