FIT DOBROTY 2017 pravidla

FIT DOBROTY 2017 pravidla

Pravidla propagační akce pro školní kolektivy
„FIT DOBROTY Z NAŠEHO KRAJE“

Základní údaje
Propagační akce FIT DOBROTY Z NAŠEHO KRAJE (dále jen akce) probíhá na území České republiky od 1. 10. 2017 0:00 do 11. 11. 2017 23:59. Akci pořádá LAKTEA, o.p.s., se sídlem Krajní 680, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika, IČ: 250 77 333 (dále jen pořadatel).

Podmínky účasti
Akce je určena pro kolektivy žáků (tj. minimálně 2 osoby, dále např. celá třída, skupinky žáků, školní klub vaření, školní družina atd. … dále jen kolektiv) navštěvující školní zařízení v rámci základního vzdělávání (tj. věk žáků cca 6–15 let).
Podmínkou zařazení do soutěže je odeslání přihlášky a soutěžní práce do 11. 11. 2017 23:59
Přihláška je k dispozici v prolinku ZDE.
Každý se může zúčastnit jen jednou – tj. v rámci jednoho pracovního kolektivu.

Propagace akce
Školy obdrží před zahájením akce e-mailem zásilku s informačními materiály: informační dopis a plakát k vytištění a vyvěšení/distribuci ve škole, k umístění na web stránky školy.
Souhlasí-li ředitel(ka) školy s konáním a pravidly akce, umístí dodané materiály v prostorách školy po dobu konání akce a informuje učitele, žáky o akci.
Jakékoliv dotazy k akci zodpovídá pořadatel na bezplatné telefonní lince: 800 100 525, a to po celou dobu konání akce.
Veškeré informace, oficiální pravidla v platné verzi (s případnými změnami a úpravami), jsou k dispozici na www.fitkonto.cz/soutez, a to minimálně do 30. 06. 2018.
Zveřejnění vybraných FIT DOBROT po skončení soutěže v záložce Recepty – vybere pořadatel.

Cíle akce
Probudit v žácích zájem o problematiku lokálních potravin a produktů, zajímat se, dohledat si, jaké jsou typické potraviny – ať už základní jako např. meruňky, okurky, cukrová řepa, pohanka, borůvky…. tak produkty potravinářské výroby typické pro region, ve kterém žijí.
Zamyslet se nad výhodami konzumace místních produktů jak z pohledu ekologie, podpory regionu, tak i kvality potravin. (více v článku ZDE)
Z vytipované potraviny připravit FIT DOBROTU – tj. zařadit vybraný lokální potravinu do zdravého receptu a ten porotě představit. Více také v bodu 9 – kritéria hodnocení.
Komunikace v rámci soutěžního kolektivu – schopnost domluvit se, spolupracovat a také následná prezentace – odůvodnění, proč kolektiv vybral danou potravinu a jaký recept připravil.
Rozvíjení kreativity nejen z pohledu použitých lokálních surovin, ale také servírování a fotodokumentace soutěžní práce.

Co je FIT DOBROTA – co mají kolektivy vytvořit a odevzdat? 
Kolektivy vyberou zajímavou lokální potravinu a připraví s jejím použitím recept – ať už tradiční, tak moderní s přihlédnutím k novým výživovým doporučením. V úvodním slovu představí jak vybranou potravinu, tak vlastní recept a odůvodním použití dalších složek a okomentují výsledek. Suroviny, pracovní postup i výslednou práci nafotí a připraví k fotkám krátký komentář. Do soutěže odešlou elektronickou přihlášku, která obsahuje následující povinné údaje:

Škola – výběr z nabídky na liště
Název kolektivu
Počet členů kolektivu
Patron kolektivu (např. třídní učitel, učitel rodinné výchovy, učitel výchovy ke zdraví, družinářka, paní kuchařka, rodič, prarodič…)
Jméno
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Název FIT DOBROTY
Pro kolik porcí je recept určen
Suroviny doporučeno v gramech a ml (u tekutin), každá surovina na další řádek, oddělujte jednotlivé suroviny entrem
Pracovní postup přípravy
Komentář – jaká místí potravina a proč, komentář k receptu
Souhlas s poskytnutím licence k umístění fotek a videa na www.fitkonto.cz, souhlas se zpracováním osobních údajů
Foto seriál – minimálně 4 a maximálně 20 fotografií a komentář k nim


Pořadatel zašle po doručení správně vyplněné přihlášky potvrzující e-mail na kontakt patrona – potvrzení o přijetí práce do soutěže

O co se hraje?
Kolektiv odborné poroty (níže) vybere 20 nejzajímavějších prací z přihlášek doručených do 11. 11. 2017, které odmění následujícím souborem dárků:
Sada nerezových hrnců do školní kuchyňky/klubu - 3.999,- Kč


Dárková sada pomůcek do školní kuchyňky/klubu značky TESCOMA – sada kořenek a chňapky v hodnotě Kč 1000,-


Pro každého člena kolektivu – otvírák láhví smilík


Pro každého patrona - čajová konvice TEO 1,25 l


10 nejlepších odměníme navíc dárkovým šekem na 3 000,- Kč od LAKTEA, o.p.s., (jako poděkování za podporu akce ve škole)

Kdo bude soutěžní práce hodnotit?
Přihlášené práce bude hodnotit porota ve složení:

Olaf Deutsch - Ministerstvo zemědělství ČR 
Lukáš Jandus – Tescoma - zástupce partnera soutěže
Ing. Radka Krejčová – poradce pro výživu a trenér fitness
Rostislav Sládek – kreativní zpracování a fotografie
Simona Tvrdíková – za pořadatele – LAKTEA, o.p.s.
Michal Němec – za pořadatele – LAKTEA, o.p.s.
Mgr. Jaroslava Marková – novinářka

Jaká jsou kritéria pro hodnocení?
Použití zajímavé a typické potraviny z daného regionu, způsob její prezentace a zařazení do receptu – v úvodním slovu uvítáme širší představení jak místní potraviny, tak zdůvodnění, proč právě ta a proč kolektiv vybral daný recept – vysvětlení dalších složek nebo zajímavého způsobu přípravy.
Kreativita, estetický dojem – pracovní pomůcky, naaranžování – suroviny, připravené polotovary, finální produkt.
Slovní komentář – obsah a forma pracovního postupu, komentář k fotografiím.

Oznámení výherců a předání výher?
Porota vybere 20 nejzajímavějších prezentací FIT DOBROT a vítězné kolektivy uvede na stránkách www.fitkonto.cz/soutěž a to do 12. 12. 2017
Vítězným kolektivům a školám bude výhra oznámena písemně (e-mailem dle údajů uvedených v přihlášce)
Předání výher proběhne buď osobně spolu se zástupci partnerů v prostorách školy, nebo budou rozeslány poštou. Nejpozději však do 31. 12. 2017.
Pravidla příspěvků (fotografií, videí, receptů a dalších)
Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při pořizování příspěvků neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.
Patron vždy ručí za to, že soutěžící z jeho kolektivu je jediným autorem jím vloženého příspěvku a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob (zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl v příspěvku zachycených či užitých, včetně hudby) ani jiné zákonné podmínky. Před vložením příspěvku je patron povinen si ověřit, že s jeho užitím v soutěži vědomě souhlasily všechny takové třetí osoby, seznámené s pravidla této soutěže, a musí být připraven tento souhlas na výzvu pořadatele doložit. Autor souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jím vložený příspěvek bude zveřejněn na internetu v souvislosti se soutěží. Autor též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může např. na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá.


Osobní údaje
Vstupem do soutěže vyjadřuje patron souhlas, aby jeho jméno bylo zveřejněno v případě výhry a dále, aby pořadatel po dobu dvou let od začátku soutěže zpracovával jím sdělené či zpřístupněné osobní údaje, zejména jméno, příjmení, E-mail a telefonní číslo, a to pro pořádání této souitěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. Účastník má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

Práva pořadatele
Pořadatel neodpovídá za škody, za ztráty vzniklé při přepravě ani za případné vady doručených výher z důvodů spočívajících na straně České pošty a jiných doručovacích společností.
Odpovědnost pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku s tím, že výherce má vždy právo jen na výměnu věci, popř. její nahrazení jinou věcí.
Pořadatel si vyhrazuje právo jakkoli změnit pravidla akce, zkrátit či odvolat akci, a to v průběhu celého jejího konání.
V případě neshod má pořadatel právo konečného rozhodnutí.
Vymáhání výher či účasti v akci právní cestou je vyloučeno.
Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

V Jesenici dne 25. 9. 2017

Články <= =>
Podzim v zahraděPodzim v zahradě

Malí zahradníci se na podzim ze zahrádky radují! Nastává SKLIZEŇ, užíváme si podzimních barev, tvarů i vůní.....
FIT DOBROTY 2017 pravidlaFIT DOBROTY 2017 pravidla

Pravidla soutěže pro školní kolektivy - FIT DOBROTY z našeho kraje 2017...
Proč vybírat ty naše...Proč vybírat ty naše...

Také vás zaskočilo, že některé potraviny, zelenina či ovoce, které u nás pěstujeme a kterým se u nás daří, putuje na regály o...
Návštěva farmy - nevšední zážitekNávštěva farmy - nevšední zážitek

V úterý 26. 9. 2017 se žáci ZŠ Chotíkov zúčastnili nevšední exkurze na ekologické farmě Moulisových...
Zářijový výlet k MoulisovýmZářijový výlet k Moulisovým

20. 9. 2017 se na farmu k Moulisovým vypravily děti ze Základní školy Plzeň Božkov...
Na farmu Moulisových za zážitkyNa farmu Moulisových za zážitky

14. září 2017 pozvalo FIT KONTO na návštěvu farmy Moulisových děti ze Základní školy Chlumčany...
FIT DOBROTY 2017 přihláškaFIT DOBROTY 2017 přihláška

Zde můžete elektronicky přihlašovat své soutěžní práce a to do 11. 11. 2017 23:59...
FIT DOBROTY 2017 pokynyFIT DOBROTY 2017 pokyny

V článku najdete zkrácená pravidla - pokyny k soutěži FIT DOBROTY z našeho kraje 2017...
FIT DOBROTY 2017 pravidlaFIT DOBROTY 2017 pravidla

Pravidla soutěže pro školní kolektivy - FIT DOBROTY z našeho kraje 2017...
Zářijová návštěva v KozodojiZářijová návštěva v Kozodoji

15.9.2017 navštívily děti ze Základní školy Bochov ekologickou farmu Kozodoj...
Exkurze v BezobaluExkurze v Bezobalu

V úterý 12. září 2017 se žáci Základní školy Donovalská v Praze 4 vypravili na exkurzi do prodejny Bezobalu...
Proč vybírat ty naše...Proč vybírat ty naše...

Také vás zaskočilo, že některé potraviny, zelenina či ovoce, které u nás pěstujeme a kterým se u nás daří, putuje na regály o...
Výherci Podzim v zahraděVýherci Podzim v zahradě

V tomto článku najdete přehledy výherců v soutěži Podzim v zahradě...
Výhry Podzim v zahraděVýhry Podzim v zahradě

Zde najdete přehled výher v soutěži Podzim v zahradě...
Pravidla akce Podzim v zahraděPravidla akce Podzim v zahradě

Soutěž Podzim v zahradě (dále jen akce) probíhá na území České republiky v termínech od 11. 9. 2017 0:00 do 15. 10. 2017 23:59...
Podzim v zahraděPodzim v zahradě

Malí zahradníci se na podzim ze zahrádky radují! Nastává SKLIZEŇ, užíváme si podzimních barev, tvarů i vůní.....
Prázdninová inspirace aneb jak zahnat nuduPrázdninová inspirace aneb jak zahnat nudu

Když v létě prší, kamarádi odjedou k babičkám nebo se nudíš a nevíš co dělat, zkus něco docela jiného než obvykle. Zkus z ko...
Červnový školní výletČervnový školní výlet

27. 6. 2017 se žáci ze Základní školy Dolní Žandov vypravili na školní výlet - na farmu Kozodoj...
Sedmáci v HortimuSedmáci v Hortimu

13. června 2017 se na exkurzi do firmy Hortim vypravili žáci Základní školy Ostrovačice...
Exkurze ve výrobě bioproduktůExkurze ve výrobě bioproduktů

Ve čtvrtek 15. června 2017 pozvalo FIT KONTO na exkurzi do firmy Pro-bio děti ze Základní školy Kunvald...
Exkurze ve firmě Pro-bioExkurze ve firmě Pro-bio

22. 6. 2017 se osmáci ZŠ Rýmařov vydali do firmy Pro-bio...
Do mlýna za pohankouDo mlýna za pohankou

...
Návštěva u výrobce biopotravinNávštěva u výrobce biopotravin

8.června 2017 se čtvrťáci ze Základní školy Žamberk vydali na exkurzi do firmy Pro-bio...
Za vůní chleba na KozodojZa vůní chleba na Kozodoj

V pátek 16. 6. 2017 se na návštěvu ekologické farmy Kozodoj vydali žáci ze Základní školy Březová u Sokolova...
Návštěva ve firmě Pro-bioNávštěva ve firmě Pro-bio

1. 6. 2017 se na výlet do společnosti PRO-BIO Staré Město vydali žáci 2.–5. ročníku Základní školy Bystřec...
Exkurze v Pohankovém mlýněExkurze v Pohankovém mlýně

Poslední květnový den pozvalo FIT KONTO na návštěvu Pohankového mlýna Šmajstrla ve Frenštátě pod Radhoštěm žáky 5. a 6. roč...
Pohankový mlýn ŠmajstrlaPohankový mlýn Šmajstrla

V Pohankovém mlýně na Kopané ve Frenštátě pod Radhoštěm zpracovávají pohanku, tradičním mechanickým způsobem, již od roku 18...
PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o.PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o.

Dodavatel biopotravin, vlastník dvou samostatných ekologických farem a provozovatel tří bio mlýnů. Firma PRO-BIO se od svého počát...
Jaro v zahraděJaro v zahradě

Jaro je období roku, kdy se příroda probouzí po zimním odpočinku.....
Výherci v soutěži Jaro v zahraděVýherci v soutěži Jaro v zahradě

V tomto článku najdete přehledy výherců v soutěži Jaro v zahradě...

O projektu, kontakty

Fitkonto.cz provozuje Laktea, o.p.s., realizátor programů Ovoce do škol a Školní mléko v rámci ČR. Věnujeme se tématům – zdravá výživa, příprava školních svačin, zdraví, pohyb, sport. Pro děti je zde připraven hravý nástroj pro zaznamenávání pohybových aktivit, váhy a výšky, skladby jídelníčku - MOJE FIT KONTO a databáze výrobců potravin na regionální bázi, kteří se nebrání formátu š...
Číst dále...

Ministerstvo zemědělství
Tento projekt je podpořen dotací
poskytnutou Ministerstvem zemědělství.
Potravinářská komora České republikyLAKTEA, o.p.s. Ovoce a zelenina do školLaktea o.p.s. - Školní mlékoFitBeeEnduraining
Česká technologická platforma pro potravinyAuthorStabilo
Víš co jíš teensTetra PakSparkysUHUTESCOMA
Informační centrum bezpečnosti potravinHortimBI ZONES, s.r.o.